Viola Cemetery

Viola, Mercer County, IL


Viola Cemetery


Gravestone of Jeremiah & Esther McPherren Boyer


Photos courtesy of Joyce Newton, 2004, 2005